جوایز نقدی دوره مجاهدان تبیین جمعیت

نفر اول

۵۰ میلیون ریال

نفر دوم

۲۵ میلیون ریال

نفر سوم

۱۵ میلیون ریال

۲۰ نفر بعد

۵ میلیون ریال

جوایز نقدی پویش ملّی (مسابقه کتابخوانی)

نفر اول

۳۰ میلیون ریال

نفر دوم

۲۰ میلیون ریال

نفر سوم

۱۰ میلیون ریال

۵۰ نفر بعد

۵ میلیون ریال

جوایز غیر نقدی پویش ملّی(مسابقه و دوره)

۲۰ خانواده

اسکان مشهد مقدس

ده نفر

گوشی همراه هوشمند

... نفر

جوایز در حال افزایش