حتماً صحبت های مهدی اعرابی را با حجت الاسلام محسن عباسی ولدی نویسنده کتاب نیمه دیگرم در مورد ازدواج در شرایط اقتصادی فعلی ببینید.